Χρήσιμα URLs για έλεγχο του server

Μάζεψα κάποια url που χρησιμοποιώ κατά καιρούς, για τον έλεγχο του dynamic DNS προσωπικού site μου.
Για κάποια από αυτά έχω κάνει ήδη καταχωρήσεις στο blog μου.

ZoneEdit ip address
Το συγκεκριμένο url του zoneedit εμφανίζει το ip του router.
Netcraft Uptime Survey
Εμφανίζει ιστορικό των ip, uptime , και τις πληροφορίες που δίνει ο web server
Shields UP!!
Έλεγχει των open ports του firewall
View HTTP Request and Response Header
Εμφανίζει τα HTTP headers
Mail relay testing
Ελέχει τον mail server για open relay
Open proxy check
Έλεγχος για open proxy
Who is
WHOIS

About this Entry

This page contains a single entry by Yiannis Tsesmelis published on December 7, 2005 10:50 AM.

Multi Router Traffic Grapher (MRTG) στοv 3Com ADSL router μου was the previous entry in this blog.

BlockHosts - automatic blocking of abusive ssh hosts is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.